Spracovanie osobných údajov

BILI School plne rešpektuje vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva podľa čl. 24 v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) v súlade s § 32 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“ alebo „Smernica“).

1. Základné ustanovenia

Predmetom tejto Smernice je úprava ochrany a nakladania s osobnými údajmi pri činnostiach, ktoré vykonávajú oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktorým je: BILI School, sídlo: Školská 29, 99201 Modrý Kameň, telefónny kontakt: +421 905 682 764, e-mail: hello@bilis.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

2. Oprávnená osoba

Oprávnenou osobou sa na účely tejto Smernice rozumie konateľ a/alebo zamestnanec Prevádzkovateľa, ktorý pri výkone svojej pracovnej činnosti prichádza do styku a nakladá s osobnými údajmi dotknutých osôb (ďalej ako „Oprávnená osoba“).

VŠEOBECNÉ PRÁVA A POVINNOSTI
 • Osobné údaje musia byť primerane zabezpečené vo všetkých prípadoch, kedy sa s nimi v organizácii nakladá.
 • Oprávnená osoba môže nakladať s osobnými údajmi len za predpokladu, že je to na výkon jej pracovných činností nevyhnutné alebo na základe individuálneho poverenia Prevádzkovateľa.
 • Oprávnená osoba je povinná zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými prichádza do styku pri výkone svojej pracovnej činnosti alebo činnosti vyplývajúcej z jej poverenia.
 • Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení pracovného pomeru s oprávnenou osobou.
 • Oprávnená osoba môže nakladať len s takými osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na výkon jej pracovnej činnosti alebo činností vyplývajúcich z poverenia.
 • Oprávnená osoba môže vykonávať len tie operácie s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na výkon jej pracovnej činnosti alebo činnosti vyplývajúcej z poverenia.
 • Oprávnená osoba nesmie získavať informácie týkajúce sa osobných údajov nad rámec jej pracovnej činnosti alebo poverenia.
 • Oprávnená osoba je povinná dbať o to, aby pri výkone jej pracovných činností alebo činností vyplývajúcich z poverenia nedošlo k úniku spracúvaných osobných údajov alebo k narušeniu bezpečnosti spracovateľských operácií.
3. Osobné údaje

Osobné údaje prevádzkovateľa sú uložené a zálohované v databáze webovej stránky.

Do databázy sa oprávnená osoba dostane výlučne pomocou prístupov na FTP hosting a pomocou zabezpečenia menom a heslom.

Každá oprávnená osoba má svoje prístupové meno a heslo potrebné na prístup do administrácie webstránky, pričom je databáza dostupná iba pre osoby, ktoré dobrovoľne zadali svoje údaje a výlučne na použitie v rámci rozsahu pracovnej činnosti zamestnanca.

Písomný súhlas udeľuje Prevádzkovateľ na žiadosť, a to len v rozsahu potrebnom na splnenie účelu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba následne predloží písomný súhlas vedúcemu IT oddelenia, ktorý jej poskytne osobné údaje len v rozsahu súhlasu, ktorý udelil Prevádzkovateľ.

Oprávnená osoba nesmie získané osobné údaje poskytovať tretím stranám ani osobám.

Oprávnená osoba nesmie poskytovať svoje prístupové do administrácie žiadnym iným osobám.

4. Ochrana osobných údajov

Všetky pracovné počítače oprávnených osôb musia mať zaheslovanie a heslom chránený prístup a po ukončení práce musia byť užívatelia odhlásený.

Osobné údaje sa nesmú nachádzať na verejne dostupnom mieste a musia byť ochránené v uzamykateľných priestoroch nedostupných tretím stranám.

5. Porušenie bezpečnosti

V prípade, že dôjde k porušeniu bezpečnosti osobných údajov, je oprávnená osoba bezodkladne povinná informovať všetky zúčastnené strany.

Oprávnená osoba je povinná prerušiť svoju činnosť, pričom nesmie vykonať akékoľvek úkony, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu rizika bezpečnosti osobných údajov.

Oprávnená osoba je povinná informovať o type a úniku osobných informácií.

Oprávnená osoba odovzdá zápisnicu konateľovi spoločnosti.

SPRACOVANIE PODANÍ DOTKNUTÝCH OSOB
 • Žiadosti a námietky dotknutých osôb spracúva osoba, ktorej to vyplýva z náplne pracovnej činnosti alebo z poverenia (ďalej ako „Určená osoba“).
 • Určená osoba po prijatí žiadosti, námietky alebo sťažnosti dotknutej osoby (ďalej ako „Podanie“) informuje dotknutú osobu o jej prijatí a ďalšom postupe.
 • Určená osoba je povinná vyhodnotiť podanie dotknutej osoby najneskôr v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia.
 • Pokiaľ by si vyhodnotenie podania vyžadovalo viac času, je určená osoba povinná kontaktovať Prevádzkovateľa a primerane o tom informovať aj dotknuté osoby.
 • Po vyhodnotení podania je určená osoba povinná náležite informovať dotknuté osoby vo vyššie stanovenej lehote.
 
INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

Podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“)

Prevádzkovateľom stránky je BILI School, sídlo: Školská 29, 99201 Modrý Kameň, zodpovedná osoba: Ing. Zuzana Decker, e-mail: hello@bilis.sk (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

Prevádzkovateľ v rámci svojich aktivít ktorými je najmä vzdelávacia činnosť zverejnená na web stránke www.bilis.sk ale aj ďalšie činnosti uvedené v Stanovách občianskeho združenia, spracováva osobné údaje dotknutých osôb na reklamné a marketingové účely, a zároveň v zmysle uzatvorenia zmluvy alebo viacerých zmlúv za účelom sprostredkovania vzdelania, predaja služby a doručenia s tým súvisiacich produktov a služieb. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje z dôvodu evidencie (dochádzka zamestnancov, databáza klientov aj obchodných partnerov z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality poskytovaných služieb aj reklamácie a pripomienky, z archivačných dôvodov, z analytických dôvodov, z dôvodu zachovania bezpečnosti napr. alarm a kamerový systém v zmysle platných legislatívnych ustanovení.

Doba spracovania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
 • 10 rokov na spracovanie osobných údajov na marketingové účely.
 • 5 rokov odo dňa uzatvorenia zmluvy.
 • V časovom rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu spracovania z uvedených dôvodov v zmysle príslušných legislatívnych ustanovení.
 • Spracovanie osobných údajov podľa ods. III písm. 3) je zákonnou požiadavkou. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracovať osobné údaje účastníkov.
 • Spracovanie osobných údajov podľa ods. III písm. 4) je potrebné na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť platnú zmluvu.

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracovávajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracováva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie potvrdenia je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracovávali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracovávanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracovávaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracvávali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracovávanie je potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracovávania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Výmaz osobných údajov

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

Obmedzenie spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracovávania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracovávanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracovávania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracovávaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracovávania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

Informovanosť o obmedzení spracovania osobných údajov

Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracovávania týchto údajov zrušené.

 
INTERNÁ SMERNICA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Prenosnosť údajov dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

Namietanie voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracovávaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracovávanie jej osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 • spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
Obmedzenie spracúvania osobných údajov

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracovávanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracovávať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovávanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracovávanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

Spôsob odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov

Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania.

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v rámci kultúry spoločnosti okrem príslušných legislatívnych ustanovení dodržuje dobré mravy a potrebu patričnej ochrany osobných údajov vníma ako jeden z mnohých pilierov fungovania vo svojej oblasti podnikateľskej činnosti.

 
INFORMÁCIA O POUŽÍVANÍ COOKIES

V súlade s § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje. Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah. Rozlišujeme krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú len dočasné a zostávajú uložené v prehliadači len do tej doby, než ho zavriete. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené v zariadení dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (doba ponechania cookie vo vašom zariadení závisí na nastavení samotnej cookie a nastavení vášho prehliadača).

NEVYHNUTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ zapamätať si obsah vášho nákupného zoznamu a zapamätať si miesto, ku ktorému ste sa dostali v určitej postupnosti.

FUNKČNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ zapamätať si vaše prihlasovacie údaje, zaistiť bezpečnosť po prihlásení, zabezpečiť jednotné pôsobenie celej stránky a podporu „live chat‟.

VÝKONNOSTNÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ podporu výkonnosti stránky znížením doby nahrávania stránok, ktoré navštívite, zvýšenie spokojnosti užívateľa.

ANALYTICKÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ hlavne trackovací nástroj google analytics, pre sledovanie návštevnosti a optimalizáciu obsahu pre užívateľov v spojení so zlepšením užívateľskej interakcie – zvýšenie spokojnosti užívateľa.

MARKETINGOVÉ COOKIES UMOŽŇUJÚ marketingové a remarketingové aktivity, teda Google remarketing tool, Google tag manager a facebook remarketingové nástroje, pre zobrazovanie relevantných reklám užívateľa – zvýšenie spokojnosti užívateľa so zobrazovanou reklamou.

Používanie cookies

Používaním stránok prevádzkovaných spoločnosťou Bili school vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies.

Ako môžete nastavenia cookies zmeniť?

Inštrukcie na zmenu alebo vymazanie cookies nájdete vo voľbe „pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

VIAC INFORMÁCIÍ O NASTAVENÍ VÁŠHO PRHLIADAČA MÔŽETE NÁJSŤ NA TÝCHTO STRÁNKACH: Chrome Safari Mozilla Firefox Internet Explorer Edge

Prečo si ponechať nastavenie cookies? Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.

Aké súbory cookies používame na našej stránke?

Názov CookieOznačenieTrvanieCharakterPopis
cookielawinfo-checkbox-necessaryNevyhnutné11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-functionalFunkčné11 mesiacovnevyhnutnéSúbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-performanceVýkonnostné11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkonnostné“.
cookielawinfo-checkbox-analyticsAnalytické11 mesiacovnevyhnutnéTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytické“.
viewed_cookie_policyNevyhnutné11 mesiacovnevyhnutnéSúbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.

V prípade, že chcete anonymizovať svoje údaje posielané do Google Analytics, môžete využiť možnosť Google Analytics Opt-Ou