V skratke
o programe

Program BILIS integruje angličtinu do štandardného vzdelávania už od 1. ročníka základnej školy.  O vzdelávanie v cudzom jazyku sa stará vyškolený odborný pedagóg, ktorého materinským jazykom je angličtina. Aj nebilingválne deti sa tak stávajú bilingválnymi a sú na najlepšej ceste už v 4. ročníku úspešne zložiť medzinárodnú jazykovú skúšku na úrovni B2. Celý program je možné zrealizovať na akejkoľvek slovenskej základnej škole. 

Ako to funguje?

Kým výuku v slovenčine poskytuje základná škola, angličtinu zastrešujú odborní pedagogickí pracovníci programu BILIS v spolupráci so slovenským učiteľom. K žiakom pristupujú individuálne a otvorene, anglicky učia jednoducho a prirodzene. Metodika oboch jazykov je dôkladne vypracovaná, vzájomne prepojená a vyučovaná kontinuálne. Deti tak prechádzajú to isté učivo ako ich rovesníci pri štandardnom vzdelávaní, no vďaka 12 anglickým hodinám týždenne sa veľmi efektívne a intuitívne pripravujú na miestne medzinárodné, bilingválne či rôzne zahraničné školy.

Naše nástroje
& metódy

modra-11

show & express

Vzrušujúci predmet navrhnutý pre prvákov na základnej škole, ktorý kombinuje interaktívne a zábavné metódy na rozvoj jazykovej zručnosti a komunikačných schopností žiakov. Využívajúc osvedčené pedagogické prístupy ako je "Starfall", ktorý učí deti čítať foneticky správne, plynulo a s porozumením, "Daily 5" ktorý rozvíja čitateľskú gramotnosť a predstavuje samostatné čítanie, prácu písaným textom, čítanie nahlas, prácu so slovami a počúvanie čítaného textu a "The Daily Cafe", ktorý maximalizuje porozumenie, presnosť, plynulosť a rozširovanie slovnej zásoby pri čítaní.
Tento predmet ponúka žiakom v programe BILIS príležitosť naučiť sa čítať foneticky správne, rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť a posilňovať ich schopnosti porozumenia a komunikácie. Žiaci budú prostredníctvom týchto odborných metód podporovaní pri vyjadrovaní vlastných myšlienok, logickom opisovaní a prezentovaní, čím sa rozvíja ich sebavedomie a schopnosť vyjadrovať sa.

storytime

Zábavný a inšpiratívny predmet určený pre prvákov na základnej škole, ktorý ponúka žiakom príležitosť preniknúť do fascinujúceho sveta literatúry a kreatívneho písania. Pravidelné čitanie beletrie a učenie textov podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, pričom sa zameriavame na nezávislé čítanie kníh a prácu s literatúrou Osford "Reading Tree". Okrem toho sa v programe BILIS venujeme aj rozvoju kreatívneho písania a gramatických znalostí, čím podporujeme myslenie, rozširujeme aktívnu slovnú zásobu a posiľňujeme jazykové schopnosti žiakov. Storytime je miestom, kde sa deti nechajú unášať do sveta fantázie a zároveň rozvíjajú svoje jazykové a literárne schopnosti.

zluta-ikonka

super friends skills

Inovatívny predmet zameraný na rozvoj sociálnych zručností u prvákov na základnej škole. Využívame metodiku PATHS (Podpora alternatívnych stratégií myslenia), vyvinutú v USA, ktorá sa špeciálne zameriava na deti vo veku 6 až 9 rokov s cieľom riešiť náročné situácie a rozvíjať ich schopnosti v sociálnych interakciách. Pri zábavnej forme výučby sa venujeme v programe BILIS rôznym témam ako pravidlá triedy, súdržnosť triedy, precítenie hnevu, emócie, sebakontrola, základy riešenia problémov, spravodlivosť, priateľstvo, očakávania a ďalším dôležitým aspektom sociálneho života. Super Friends Skills je miestom, kde sa deti učia ako byť lepšími priateľmi a ako úspešne riešiť výzvy každodenného života.

oranzova

curious labs

Progresívny predmet, ktorý sa zameriava na vývoj zvedavosti a záujmu žiakov o vedy na základnej škole. Tento program je navrhnutý na rozvíjanie slovnej zásoby, testovanie znalostí a zlepšovanie návykov prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú experimenty, projekty a práca v skupinách. V triedach programu BILIS sa deti učia základy vedy formou zábavy, čo im pomáha lepšie porozumieť svetu okolo seba a posilňuje ich schopnosti kritického myslenia a riešenia problémov. Curious Labs je miestom, kde sa deti tešia na objavovanie nových vecí a kde sa vytvára základ pre ich budúce vzdelávanie v oblasti vied.

cervena

english language playground

Dynamický predmet zameraný na podporu jazykových zručností získaných počas popoludňajších hodín angličtiny. Sústredíme sa na rozvoj komunikačných schopností a slovnej zásoby v rámci všetkých vyučovaných predmetov. Skrz sériu malých úloh, ako špecifické príbehy a situácie z anglického sveta, pomáhame deťom aktívne rozvíjať fantáziu, kreativitu a schopnosť jasne sa vyjadrovať a komunikovať. Interaktívnym spôsobom posilňujeme slovnú zásobu a cvičíme porozumenie hovorenému jazyku či zvukovej nahrávke. Naši anglický učitelia využívajú osvedčené postupy na rozvoj, tréning a zdokonalenie schopnosti žiakov v prezentácii. Dôležitým cieľom je tiež naučiť deti efektívne počúvať a porozumieť hovorenému textu.

modra-planeta

english explorers club

Vzrušujúci predmet, ktorý sa zameriava na podporu jazykových zručností prostredníctvom metódy vizuálnej prezentácie. Žiaci majú možnosť priameho kontaktu s pozorovanou realitou, čo pomáha obohatiť myšlienky a konkrétizovať abstraktný systém pojmov. V rámci tohto projektu deti v programe BILIS trávia celý rok objavovaním kultúry, zvykov, tradícií, historických udalostí a reality anglicky hovoriacich krajín. S pomocou interaktívnych aktivít a hrania sa učia reagovať na udalosti vo fiktívnych situáciách a spracovávať viaceré na seba nadväzujúce akcie. English Explorers Club nielenže rozvíja jazykové schopnosti, ale aj celkové zručnosti, schopnosti a vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre úspech.

math magic

Pútavý predmet zameraný na rozvoj matematických schopností prvákov na základnej škole. Navrhnutý na podporu vývoja a zakotvenie obsahu matematiky, tento predmet poskytuje žiakom príležitosť precvičovať a zdokonaliť svoju slovnú zásobu, testovať svoje znalosti, zručnosti a návyky získané v matematike. Žiaci v programe BILIS sa učia modernými spôsobmi objavovať a hľadať riešenia úloh prostredníctvom zážitkov a samostatne objavujú výsledky v anglickom jazyku. Math Magic je miestom, kde sa deti nadchýnajú pre matematiku a objavujú jej kúzlo.

O programe
v skratke

 

Program BILIS integruje angličtinu do štandardného vzdelávania už od 1. ročníka základnej školy.  O vzdelávanie v cudzom jazyku sa stará vyškolený odborný pedagóg, ktorého materinským jazykom je angličtina.

Aj nebilingválne deti sa tak stávajú bilingválnymi a sú na najlepšej ceste už v 4. ročníku úspešne zložiť medzinárodnú jazykovú skúšku na úrovni B2. Celý program je možné zrealizovať na akejkoľvek slovenskej základnej škole.

Ako to funguje?

 

Kým výuku v slovenčine poskytuje základná škola, angličtinu zastrešujú odborní pedagogickí pracovníci BILIS v spolupráci so slovenským učiteľom. K žiakom pristupujú individuálne a otvorene, anglicky učia jednoducho a prirodzene. Metodika oboch jazykov je dôkladne vypracovaná, vzájomne prepojená a je vyučovaná kontinuálne. Deti tak prechádzajú to isté učivo ako ich rovesníci pri štandardnom vzdelávaní, no vďaka 12 anglickým hodinám týždenne sa veľmi efektívne a intuitívne pripravujú na miestne medzinárodné, bilingválne či rôzne zahraničné školy.

Naše nástroje a metódy

 
modra-11

show & tell

Metódou "Starfall" učí BILIS deti čítať foneticky správne, plynulo a s porozumením. Metódou "Daily 5" rozvíja čitateľskú gramotnosť a predstavuje samostatné čítanie, prácu písaným textom, čítanie nahlas, prácu so slovami a počúvanie čítaného textu.  Metódou "The Daily Cafe" maximalizuje porozumenie, presnosť, plynulosť a rozširovanie slovnej zásoby pri čítaní. Žiakov pomocou týchto odborných metód naučíme vyjadrovať vlastné myšlienky, logicky ich opisovať a prezentovať.

speak, read & talk

Pravidelné čítanie beletrie a učenie textov rozvíja čitateľskú gramotnosť žiakov. Zameriavame sa na nezávislé čítanie kníh a prácu s literatúrou Oxford "Reading Tree". 

Taktiež sa staráme o rozvoj kreatívneho písania a gramatických znalostí. Písanie rozvíja myslenie, aktívnu slovnú zásobu a jazyk.

zluta-ikonka

competences

Inovatívna metodika PATHS (Podpora alternatívnych stratégií myslenia) vyvinutá v USA. V rámci tejto metódy pracujeme s deťmi vo veku 6 až 9 rokov s cieľom rozvíjať ich sociálne zručnosti a riešiť náročné situácie. 

Zábavnou formou sa venujeme rôznym témam ako pravidlá triedy, súdržnosť triedy, precítenie hnevu, emócie, sebakontrola, základy riešenia problémov, spravodlivosť, priateľstvo, očakávania a podobne

oranzova

science

Vývoj a ukotvenie obsahu predmetu Veda. Vďaka tomuto programu si deti nacvičia a zdokonalia slovnú zásobu, otestujú znalosti a návyky získané pomocou aktivít: experimenty projekty či práca v skupinách. Zábavnou formou s BILIS učíme základy vedy.

cervena

english language

Podpora jazykových zručností získaných počas popoludňajších hodín angličtiny. Sústreďujeme sa na rozvoj komunikačných zručností a slovnej zásoby pre všetky vyučované predmety. Cibríme schopnosť jasne sa vyjadrovať, komunikovať, aktívne rozvíjať fantáziu a kreativitu v sérii malých úloh (špecifický príbeh/situácia z anglického sveta). 

Pomáhame deťom interaktívnym spôsobom posilňovať ich slovnú zásobu a precvičovať porozumenie hovoreného jazyka alebo zvukovej nahrávky. Učitelia používajú najlepšie postupy na rozvoj, školenie a zlepšenie žiackej schopnosti prednášať. Dôležitým cieľom je deti naučiť počúvať a porozumieť hovorenému textu.

modra-planeta

english club & projects

Podpora jazykových zručností metódou vizuálnej prezentácie: priamy kontakt s pozorovanou realitou, obohatenie myšlienky, konkretizácia abstraktného systému pojmov. Pomáhame žiakom skúmať a naučiť sa reagovať na udalosti vo fiktívnych situáciách hraním a spracovaním viacerých na seba nadväzujúcich akcií. 

Tento projekt trvá celý rok. Deti s BILIS získavajú vedomosti o kultúre, zvykoch, tradíciách, historických udalostiach a realite anglicky hovoriacich krajín. Rozvíjajú svoje zručnosti, schopnosti a vlastnosti smerované k úspechu.

maltog

Vývoj a ukotvenie obsahu predmetu matematika. Nácvik a zdokonaľovanie potrebnej slovnej zásoby, testovanie znalostí, zručností a návykov získaných v matematike. Deti sa učia modernými spôsobmi ako objavovanie a hľadať riešenia úloh zážitkovo a sami objavujú výsledky v anglickom jazyku.