In Brief
about the Program

The BILIS program integrates English into standard education starting from the 1st grade of primary school. Professional educators, whose native language is English, handle foreign language education. Even non-bilingual children become bilingual and are on the path to successfully passing the B2-level international language exam by the 4th grade. The entire program can be implemented at any Slovak primary school. 

How does it work?

While the school provides education in Slovak, specialized pedagogical staff of the BILIS program, in cooperation with Slovak teachers, oversee the teaching of English. Students are approached individually and openly, learning English simply and naturally. The methodology for both languages is well-developed, interconnected, and taught continuously. Children cover the same curriculum as their peers in standard education, but thanks to 12 hours of English per week, they are effectively and intuitively prepared for local international, bilingual, or foreign schools.

Our Tools
& Methods

modra-11

show & express

Vzrušujúci predmet navrhnutý pre prvákov na základnej škole, ktorý kombinuje interaktívne a zábavné metódy na rozvoj jazykovej zručnosti a komunikačných schopností žiakov. Využívajúc osvedčené pedagogické prístupy ako je "Starfall", ktorý učí deti čítať foneticky správne, plynulo a s porozumením, "Daily 5" ktorý rozvíja čitateľskú gramotnosť a predstavuje samostatné čítanie, prácu písaným textom, čítanie nahlas, prácu so slovami a počúvanie čítaného textu a "The Daily Cafe", ktorý maximalizuje porozumenie, presnosť, plynulosť a rozširovanie slovnej zásoby pri čítaní.
Tento predmet ponúka žiakom v programe BILIS príležitosť naučiť sa čítať foneticky správne, rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť a posilňovať ich schopnosti porozumenia a komunikácie. Žiaci budú prostredníctvom týchto odborných metód podporovaní pri vyjadrovaní vlastných myšlienok, logickom opisovaní a prezentovaní, čím sa rozvíja ich sebavedomie a schopnosť vyjadrovať sa.

storytime

Zábavný a inšpiratívny predmet určený pre prvákov na základnej škole, ktorý ponúka žiakom príležitosť preniknúť do fascinujúceho sveta literatúry a kreatívneho písania. Pravidelné čitanie beletrie a učenie textov podporuje rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov, pričom sa zameriavame na nezávislé čítanie kníh a prácu s literatúrou Osford "Reading Tree". Okrem toho sa v programe BILIS venujeme aj rozvoju kreatívneho písania a gramatických znalostí, čím podporujeme myslenie, rozširujeme aktívnu slovnú zásobu a posiľňujeme jazykové schopnosti žiakov. Storytime je miestom, kde sa deti nechajú unášať do sveta fantázie a zároveň rozvíjajú svoje jazykové a literárne schopnosti.

zluta-ikonka

super friends skills

Inovatívny predmet zameraný na rozvoj sociálnych zručností u prvákov na základnej škole. Využívame metodiku PATHS (Podpora alternatívnych stratégií myslenia), vyvinutú v USA, ktorá sa špeciálne zameriava na deti vo veku 6 až 9 rokov s cieľom riešiť náročné situácie a rozvíjať ich schopnosti v sociálnych interakciách. Pri zábavnej forme výučby sa venujeme v programe BILIS rôznym témam ako pravidlá triedy, súdržnosť triedy, precítenie hnevu, emócie, sebakontrola, základy riešenia problémov, spravodlivosť, priateľstvo, očakávania a ďalším dôležitým aspektom sociálneho života. Super Friends Skills je miestom, kde sa deti učia ako byť lepšími priateľmi a ako úspešne riešiť výzvy každodenného života.

oranzova

curious labs

Progresívny predmet, ktorý sa zameriava na vývoj zvedavosti a záujmu žiakov o vedy na základnej škole. Tento program je navrhnutý na rozvíjanie slovnej zásoby, testovanie znalostí a zlepšovanie návykov prostredníctvom rôznych aktivít, ako sú experimenty, projekty a práca v skupinách. V triedach programu BILIS sa deti učia základy vedy formou zábavy, čo im pomáha lepšie porozumieť svetu okolo seba a posilňuje ich schopnosti kritického myslenia a riešenia problémov. Curious Labs je miestom, kde sa deti tešia na objavovanie nových vecí a kde sa vytvára základ pre ich budúce vzdelávanie v oblasti vied.

cervena

english language playground

Dynamický predmet zameraný na podporu jazykových zručností získaných počas popoludňajších hodín angličtiny. Sústredíme sa na rozvoj komunikačných schopností a slovnej zásoby v rámci všetkých vyučovaných predmetov. Skrz sériu malých úloh, ako špecifické príbehy a situácie z anglického sveta, pomáhame deťom aktívne rozvíjať fantáziu, kreativitu a schopnosť jasne sa vyjadrovať a komunikovať. Interaktívnym spôsobom posilňujeme slovnú zásobu a cvičíme porozumenie hovorenému jazyku či zvukovej nahrávke. Naši anglický učitelia využívajú osvedčené postupy na rozvoj, tréning a zdokonalenie schopnosti žiakov v prezentácii. Dôležitým cieľom je tiež naučiť deti efektívne počúvať a porozumieť hovorenému textu.

modra-planeta

english explorers club

Vzrušujúci predmet, ktorý sa zameriava na podporu jazykových zručností prostredníctvom metódy vizuálnej prezentácie. Žiaci majú možnosť priameho kontaktu s pozorovanou realitou, čo pomáha obohatiť myšlienky a konkrétizovať abstraktný systém pojmov. V rámci tohto projektu deti v programe BILIS trávia celý rok objavovaním kultúry, zvykov, tradícií, historických udalostí a reality anglicky hovoriacich krajín. S pomocou interaktívnych aktivít a hrania sa učia reagovať na udalosti vo fiktívnych situáciách a spracovávať viaceré na seba nadväzujúce akcie. English Explorers Club nielenže rozvíja jazykové schopnosti, ale aj celkové zručnosti, schopnosti a vlastnosti, ktoré sú kľúčové pre úspech.

math magic

Pútavý predmet zameraný na rozvoj matematických schopností prvákov na základnej škole. Navrhnutý na podporu vývoja a zakotvenie obsahu matematiky, tento predmet poskytuje žiakom príležitosť precvičovať a zdokonaliť svoju slovnú zásobu, testovať svoje znalosti, zručnosti a návyky získané v matematike. Žiaci v programe BILIS sa učia modernými spôsobmi objavovať a hľadať riešenia úloh prostredníctvom zážitkov a samostatne objavujú výsledky v anglickom jazyku. Math Magic je miestom, kde sa deti nadchýnajú pre matematiku a objavujú jej kúzlo.

About the Program
In Brief

 

The BILIS program integrates English into standard education starting from the 1st grade of primary school. Professional educators, whose native language is English, handle foreign language education.

Even non-bilingual children become bilingual and are on the path to successfully passing the B2-level international language exam by the 4th grade. The entire program can be implemented at any Slovak primary school.

How does it work?

 

While the school provides education in Slovak, specialized pedagogical staff of the BILIS program, in cooperation with Slovak teachers, oversee the teaching of English. Students are approached individually and openly, learning English simply and naturally. The methodology for both languages is well-developed, interconnected, and taught continuously. Children cover the same curriculum as their peers in standard education, but thanks to 12 hours of English per week, they are effectively and intuitively prepared for local international, bilingual, or foreign schools.

Our Tools & Methods

 
modra-11

show & tell

Using the "Starfall" method, BILIS teaches children to read phonetically correctly, fluently, and with comprehension. Using the "Daily 5" method, it develops reading literacy by introducing independent reading, working with written text, reading aloud, working with words, and listening to spoken text. Through "The Daily Cafe" method, we maximize comprehension, accuracy, fluency, and vocabulary expansion while reading. With these specialized methods, we teach students to express their own thoughts, describe them logically, and present them.

speak, read & talk

Regular fiction reading and studying texts develop students' reading literacy. We focus on independent book reading and work with the Oxford "Reading Tree" literature. 

We also focus on developing creative writing and grammar skills. Writing enhances thinking, active vocabulary, and language development.

zluta-ikonka

competences

Innovative PATHS (Promoting Alternative Thinking Strategies) methodology developed in the USA. Through this method, we work with children aged 6 to 9 to develop their social skills and address challenging situations. 

Zábavnou formou sa venujeme rôznym témam ako pravidlá triedy, súdržnosť triedy, precítenie hnevu, emócie, sebakontrola, základy riešenia problémov, spravodlivosť, priateľstvo, očakávania a podobne

oranzova

science

Development and grounding of the subject Science. Through this program, children practice and perfect vocabulary, test knowledge and habits acquired through activities: experiments, projects, or group work. Through engaging activities, BILIS teaches the basics of science.

cervena

english language

Support for language skills gained during afternoon English classes. We focus on developing communication skills and vocabulary for all taught subjects. We help children actively enhance their ability to express themselves clearly, communicate, actively develop imagination and creativity in a series of small tasks (specific story/situation from the English-speaking world). 

We help children interactively strengthen their vocabulary and practice understanding spoken language or audio recordings. Teachers use the best practices to develop, train, and improve students' presentation skills. An important goal is to teach children to listen and understand spoken text.

modra-planeta

english club & projects

Support for language skills through the method of visual presentation: direct contact with observed reality, enrichment of ideas, concretization of the abstract system of concepts. We help students explore and learn to react to events in fictional situations through playing and processing multiple consecutive actions. 

This project lasts the entire year. With BILIS, children acquire knowledge about culture, customs, traditions, historical events, and the reality of English-speaking countries. They develop skills, abilities, and qualities leading to success.

maltog

Development and grounding of the subject Mathematics. Practice and perfection of necessary vocabulary, testing knowledge, skills, and habits gained in mathematics. Children learn modern methods, such as discovery and problem-solving, in English.